วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

28 November 2013

Learning 4

#เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์
(Children with Behavioral and Emotional Disonders)
-เด็กที่มีการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในสภาพปกตินานๆไม่ได้
-เด็กที่ควบคุมพฤติกรรมางอย่างของตนเองไม่ได้
-ทำให้ไม่สามารถอยู่กับคนอื่นได้อย่างเรียบร้อย แบ่งได้ 2 ประเภท
  1.ได้รับความกระเทือนทางอารมณ์
  2.ปรับเข้ากับสังคมไม่ได้
เด็กที่ปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้ มักมีพฤติกรรมที่เห็นได้ชัด คือ
-วิตกกังวล
-หนีสังคม
-ก้าวร้าว
การจัดว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้
-สภาพแวดล้อม
-ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเด็ก
-ไม่สามารถเรียนหนังสือได้เช่นเด็กปกติ
-รักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือครูไม่ได้
-มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เมื่อเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน
-มีความคับข้องใจ และมีความเก็บกดอารมณ์
-แสดงอาการทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย
-มีความหวาดกลัว
#เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์(รุนแรงมาก)
-เด็กสมาธิสั้น (Children with Attention Deticit and Hyperactivity Disorders)
-เด็กออทิสติก (Autistic) หรือ ออทิสซึ่ม (Autism)
**สมาธิสั้น(Children with Attention Deticit and Hyperactivity Disorders)
-เรียกย่อๆว่า ADHD
-เด็กที่ซนไม่อยู่นิ่ง ซนมากผิดปกติ ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา ต้องเดิน วิ่ง ปืนป่าย รื้อของ
-เด็กบางคนมีปัญหาเรื่องสมาธิบกพร่อง อาการหุนหันพลันแล่นขาดความยับยั้งชั่งใจ เด็กเหล่านี้ทางการแพทย์จะเรียกว่า Attention Defioit Disorders (ADD)
ลัษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์
-อุจจาระ ปัสสาวะรดเสื้อผ้า หรือที่นอน
-ยังติดขวดนม หรือตุ๊กตา และของใช้ในวัยทารก
-ดูดนิ้ว กัดเล็บ
-หงอยเหงาเศร้าซึม การหนีสังคม
-พูดเพ้อเจ้อ
-เรียกร้องความสนใจ
-อารมณ์หวั่นไหวง่ายต่อสิ่งเร้า
-ขี้อิจฉา ริษยา ก้าวร้าว
-ฝันกลางวัน คิดเพ้อเจ้อ นั่งใจลอย
#เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (Children with learning Disability)
-เรียกย่อๆว่า L.D.
-เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้เฉพาะอย่าง
-เด็กมีปัญหาทางการใช้ภาษา หรือการพูด การเขียน
-ไม่นับรวมเด็กที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อยทางการเรียน เด็กที่มีปัญหาเนื่องจากความพิการ หรือความกพร่องทางร่างกาย
ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
-มีปัญหาในทางคณิตศาสตร์
-ปฏิบัติตามคำสั่งไม่ได้ ไม่รู้จักซ้าย ขวา
-เล่าเรื่อง/เรียงลำดับเหตุการณ์ไม่ได้
-มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน
-ซุ่มซ่าม
-รับลูกบอลไม่ได้
-ติดกระดุมไม่ได้
-เอาแต่ใจตนเอง
**ที่กล่ามารวบรวมได้ว่า ไม่มีมิติสัมพันธ์
#เด็กออทิสติก(Autistic) หรือ ออทิซึ่ม (Autism) -->ปัญญาอ่อน ,ลมชัก
-เด็กที่มีความบกพร่องอย่างรุนแรงในการสื่อความหมาย พฤติกรรม สังคม และความสามารถทางสติปัญญาในการรับรู้
-เด็กออทิสติกแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ของตนเอง
-ติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต
-ทักษะทางภาษา
-ทักษะทางสังคม
-ทักษะการเคลื่อนไหว
-ทักษะการรับรู้เกี่ยวกับรูปทรง ขนาดและพื้นที่
ลักษณะของเด็กออทิสติก
-อยู่ในโลกของตนเอง
-ไม่เข้าไปหาใครเพื่อให้ปลอบใจ
-ไม่เข้าไปเล่นในกลุ่มเพื่อน
-ไม่ยอมพูด
-เคลื่อนไหวแบบซ้ำๆ
-ยึดติดวัตถุ
-ต่อต้านหรือแสดงกิริยาอารมณ์รุนแรง ไร้เหตุผล
-มีทีท่าเหมือนคนหูหนวก
-ใช้วิธีการสัมผัส และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่ต่างจากคนทั่วไป
#เด็กพิการซ้อน(Children with Mutiple Handicaps)
-เด็กที่มีความบกพร่องที่มากกว่าหนึ่งอย่างเป็นเหตุให้เกิดปัญหาขัดข้องในการเรียนรู้อย่างมาก
-เด็กปัญญาอ่อนที่สูญเสียการได้ยิน
-เด็กปัญญาอ่อนที่ตาบอด
-เด็กที่ทั้งหูหนวกและตาอด

สะท้อนผลการเรียนรู้
      วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องเด็กที่มีความอกพร่อง ทั้งหมด 5 ประเภท ทำให้รู้จักเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มมากขึ้นและเข้าใจเด็กแต่ละประเภทว่ามีความต้องการอย่างไร และควรที่จะส่งเสริมอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น